Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας!

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ioanna | 11:54 μ.μ. | 0 σχόλια

Α΄. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
   Ι. Ιστορικά βιβλία.
 1. Γένεσις
 2. Έξοδος
 3. Λευιτικόν
 4. Αριθμοί
 5. Δευτερονόμιον ( Πεντάτευχος)
 6. Ιησούς του Ναυή
 7. Κριταί
 8. Ρουθ
 9. Βασιλειών Α΄
 10. Βασιλειών Β΄
 11. Βασιλειών Γ΄
 12. Βασιλειών Δ΄
 13. Παραλειπομένων Α΄
 14. Παραλειπομένων Β΄
 15. Έσδρας Α΄
 16. Έσδρας Β΄
 17. Νεεμίας
 18. Τωβίτ
 19. Ιουδίθ
 20. Εσθήρ
 21. Μακκαβαίων Α΄
 22. Μακκαβαίων Β΄
 23. Μακκαβαίων Γ΄
   ΙΙ. Διδακτικά βιβλία
24. Ψαλμοί
25. Ιώβ
26. Παροιμίαι Σολομώντος
27. Εκκλησιαστής
28. Άσμα ασμάτων
29. Σοφία Σολομώντος
30. Σοφία Σειράχ
   ΙΙΙ. Προφητικά βιβλία
31. Ωσηέ
32. Αμώς
33. Μιχαίας
34. Ιωήλ
35. Οβδιού
36. Ιωνάς
37. Ναούμ
38. Αββακούμ
39. Σοφονίας
40. Αγγαίος
41. Ζαχαρίας
42. Μαλαχίας
43. Ησαΐας
44. Ιερεμίας
45. Βαρούχ
46. Θρήνοι Ιερεμίου
47. Επιστολή Ιερεμίου
48. Ιεζεκιήλ
49. Δανιήλ

Β΄ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
   Ι. Ιστορικά βιβλία 
1. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον
2. Ευαγγέλιον κατά Μάρκον
3. Ευαγγέλιον κατά Λουκάν
4. Ευαγγέλιον κατά Ιωάννην
5. Πράξεις των Αποστόλων
   ΙΙ. Διδακτικά βιβλία
      α. Επιστολές Αποστόλου Παύλου
6. Προς Ρωμαίους
7. Προς Κορινθίους Α’
8. Προς Κορινθίους Β΄
9. Προς Γαλάτας
10. Προς Εφεσίους
11. Προς Φιλιππησίους
12. Προς Κολασσαείς
13. Προς Θεσσαλονικείς Α΄
14. Προς Θεσσαλονικείς Β΄
15. Προς Τιμόθεον Α΄
16. Προς Τιμόθεον Β΄
17. Προς Τίτον
18. Προς Φιλήμονα
19. Προς Εβραίους

       β. Καθολικές Επιστολές
20. Ιακώβου
21. Πέτρου Α΄
22. Πέτρου Β΄
23. Ιωάννου Α΄
24. Ιωάννου Β΄
25. Ιωάννου Γ΄
26. Ιούδα
   ΙΙΙ. Προφητικό βιβλίο
1. Αποκάλυψις Ιωάννου

Category:

0 σχόλια