Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας!

Νέα παραπλαντική ἐπιδρομή Χιλιαστῶν

Γραφείο Νεότητας | 3:28 π.μ. | 0 σχόλια


Συνηθισμένος εἶναι ὁ τρόπος καί διαρκής ἡ προσπάθεια παραπλανήσεως τῶν πιστῶν χριστιανῶν τόσο ἀπό τούς ὑποστηρικτές τῶν παραδοσιακῶν αἱρέσεων, ὅσο καί ἀπό τά σύγχρονα αἱρετικά ρεύματα ἤ κινήματα. Οἱ «χιλιαστές» πάντως, ἤ «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ἤ «χριστιανοί μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ὅπως ὀνομάζονται τελευταῖα, χρησιμοποιοῦν τήν τακτική μέθοδο παραπλανήσεως τῶν χριστιανῶν, πραγματοποιώντας ἐπισκέψεις ἀπό πόρτα σέ πόρτα.

Τίς τελευταῖες ἡμέρες ὀλιγομελῆ συνεργεῖα, ἔχοντας ἀπόλυτα εὐγενική συμπεριφορά, πραγματοποιοῦν ἐπισκέψεις ἀπό σπίτι σέ σπίτι σέ πολλά χωριά τῆς Μητροπόλεώς μας. Αὐτή τή φορά μάλιστα διανέμουν ἕνα διαφημιστικό τετρασέλιδο φυλλάδιο γιά μιά καινούργια ἱστοσελίδα στό διαδίκτυο. Πρόκειται γιά τόν ἱστότοπο jw.org, ὅπου μπορεῖ κανείς- κατά τή δική τους πλανεμένη ἐκτίμηση- νά βρεῖ ἀπάντηση στά σημαντικά ἐρωτήματα τῆς ζωῆς. Ποιό εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς; Φταίει ὁ Θεός γιά τά βάσανά μας; Τί συμβαίνει ὅταν πεθαίνουμε; Δελεαστικά πράγματι ἐρώτηματα, ὥστε νά ἀσχοληθῆ κανείς μ’ αὐτή τήν ἱστοσελίδα.

Ἀπό τά διαφημιζόμενα βιβλία τους καί τά περιοδικά «Σκοπιά» καί «Ξύπνα» ἀποκαλύπτεται ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἱστοσελίδα ἀνήκει στήν αἵρεση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Τό γεγονός ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τήν τελευταία σελίδα τοῦ παραπλανητικοῦ βιβλίου: «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ θά χαροῦν νά ἐξετάσουν τήν Ἁγία Γραφή μαζί σας». Τέλος, ἀπροκάλυπτα, μᾶς προτείνουν νά στείλουμε τό αἴτημά μας γιά νά λάβουμε τίς τέλειες ἀπαντήσεις ἀπό τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, σέ συγκεκριμένη διεύθυνση σέ Γερμανία καί Ἑλλάδα.

Μέ ἀφορμή αὐτό το γεγονός θά θέλαμε, ἐπίσης, νά σᾶς ἐνημερώσουμε σχετικά μέ τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ γιά τά ἑξῆς, τά ὁποῖα φυσικά δέν θά τά βρεῖτε στήν ἱστοσελίδας τους πλήν ὅμως εἶναι ἀληθινά καί πηγάζουν ἀπό τήν ἱστορία καί τίς διδασκαλίες τῆς αἱρέσεως.


α) Ἡ με­το­χική ἑται­ρεία «Σκο­πιά» τῶν «Μαρ­τύ­ρων τοῦ Ἰε­χωβά» ἔχει κατ' ἐπα­νά­ληψη δυ­σφη­μίσει τή χώρα μας σέ δι­ε­θνές ἐπί­πεδο ὡς χώρα στήν ὁποία δῆ­θεν δέν γί­νε­ται σε­βα­στή ἡ θρη­σκευ­τική ἐλευ­θε­ρία.

β) Εἶ­ναι ἡ αἱ­ρε­τική ὀρ­γά­νωση ἡ ὁποία δέν δι­στά­ζει νά πα­ρου­σι­ά­ζει ὡς δῆ­θεν θέ­λημα τοῦ Θεοῦ καί θέ­σεις τῆς Ἁγίας Γρα­φῆς ἀπό­ψεις ἀκραῖες, ἐπι­κίν­δυ­νες καί ἀν­τι­ε­πι­στη­μο­νι­κές. Μό­νον ἔτσι λ.χ. μπο­ρεῖ νά ἑρ­μη­νευ­θεῖ ἡ θέση τῆς ἑται­ρείας «Σκο­πιά» νά ἀρ­νεῖ­ται τή με­τάγ­γιση αἵ­μα­τος σέ βρέφη, παι­διά, ἐνή­λι­κες καί ἡλι­κι­ω­μέ­νους, ἀκόμη κι ὅταν κιν­δυ­νεύει ἡ ζωή τους.

γ) Εἶ­ναι ἡ ὀρ­γά­νωση ἡ ὁποία, ὡς με­το­χική ἑται­ρεία, ἄν καί δι­α­θέ­τει τε­ρά­στιο μη­χα­νι­σμό ἐσό­δων, δέν συν­τη­ρεῖ οὔτε ἕνα φι­λαν­θρω­πικό ἵδρυμα ἀνα­κου­φί­σεως πα­σχόν­των συ­ναν­θρώ­πων μας.

δ) Εἶ­ναι ἀκόμη ἡ αἱ­ρε­τική ἐκείνη ὀρ­γά­νωση ἡ ὁποία κατά και­ρούς συ­νη­θί­ζει νά με­τα­βάλ­λει τίς δι­δα­σκα­λίες της. Στό πλαί­σιο αὐτό, ἐνῶ ἐσχά­τως χρη­σι­μο­ποιεῖ τόν τίτλο «Χρι­στι­α­νοί Μάρ­τυ­ρες τοῦ Ἰε­χωβά», δέν πι­στεύει στόν Ἰη­σοῦ Χρι­στό ὡς Ἀλη­θινό Θεό καί ὑπο­στη­ρί­ζει ὅτι οἱ Χρι­στι­α­νοί δέν πρέ­πει νά προ­σεύ­χον­ται σ’ Αὐ­τόν (Σκο­πιά, 15.4.1995, σ. 30).

ε) Εἶ­ναι ἡ αἱ­ρε­τική ὀρ­γά­νωση ἡ ὁποία δέν δί­στασε νά δι­α­τυ­πώ­σει στό πα­ρελ­θόν πλη­θώρα ψευ­δο­προ­φη­τειῶν σχε­τι­κῶς μέ τήν Δευ­τέρα Πα­ρου­σία καί τό τέ­λος τοῦ κό­σμου, μέ ἀπο­τέ­λε­σμα ὄχι μόνο νά ἀπο­δει­κνύ­ε­ται μό­νι­μος ψευ­δο­προ­φή­της ἀλλά καί νά τήν ἐγ­κα­τα­λεί­ψουν, ἰδίως μετά τήν τε­λευ­ταία ψευ­δο­προ­φη­τεία τοῦ 1975, ἑκα­τον­τά­δες χι­λι­ά­δες μέλη της ἀνά τήν ὑφή­λιο.Ὅταν ἡ Ἁγία Γραφή κάνει λόγο γιά «λύκους βαρεῖς» (Πράξ. κ’ 29) μέ διάθεση νά κατασπαράξουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ, σέ τέτοιες αἱρετικές κινήσεις ἀναφέρεται. Καιρός νά ἀντισταθοῦμε σ’ αὐτές τίς ἐπικίνδυνες κινήσεις, ἀρνούμενοι τίς συζητήσεις μαζί τους καί τίς συμβουλές τους. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας ἔχει τίς ἀπαντήσεις σέ ὅλα τά ὑπαρξιακά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου καί ἐκεῖ μπορεῖ ὁ καθένας μας νά προστρέξει.

Ὅλες οἱ αἱρέσεις καί οἱ προτεινόμενες ἱστοσελίδες, μόνον πλάνη προσφέρουν καί ὡς ἐκ τούτου ἄς τυγχάνουν πλήρους ἀποδοκιμασίας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Category: , , , , ,

0 σχόλια